ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
правно основание Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
начин на сезиране

Писмено искане според Приложение към чл. 3, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

необходими документи

Към искането се прилагат следните документи:

 

1. Официален, актуален документ относно незаконната репресия, основана на произход, политически и религиозни убеждения на репресираното лице, вида и нейното времетраене, който се издава, както следва:

 

а) За лицата осъдени по Закона за защита на народната власт, глави I и II от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, от Наказателния кодекс в сила от 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, в сила от 1 май 1968 г., чиито деяния са амнистирани и лицата осъдени на лишаване от свобода за неиздължени държавни доставки и изтърпели наказанието / чл. 2, т. 1 и 3 ЗПГРРЛ/:

удостоверение, с актуална дата за основанието и времето на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", а за осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени – актуален документ, удостоверяващ основанието и изпълнението на наказанието, издадени съответно от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието или от органите за управление на Държавния архивен фонд;

 

б) За лицата въдворени в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места и лицата, които са интернирани, изселвани и заселвани по административен ред /чл. 2, т. 4 и 5 ЗПГРРЛ/:

удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на принудителната административна мярка, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, или от общината;

в) За българските граждани, насилствено изселени в Съветския съюз. /чл. 2, т. 7 ЗПГРРЛ /:

удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на насилственото изселване в Съветския съюз, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, и документ, удостоверяващ, че лицето не е загубило българско гражданство (поданство), издаден от дирекция "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието;

 

2. Декларация, че искане за обезщетение не е подавано от или изплатено на репресираното лице или на други негови наследници по досегашния ред или Декларация относно подаваните до момента искания за вида и времетраенето на репресията, както и размера на изплатените обезщетения;

 

3. Актуално удостоверение за наследници и/или удостоверение за родствени връзки.

пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областен управител
срок на изпълнениеПодадените искания се проверяват и разглеждат в тримесечен срок от постъпването им.
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

Искането за изплащане на обезщетение се подава общо от всички правоимащи, в срока, определен в § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ (ДВ, бр. 12 /13.02.2004 г.), а именно в три годишен срок от публикуването му в държавен вестник, пред съответния областен управител по последното местожителство на репресираното лице.

 

Когато определеното обезщетение трябва да се изплати на наследници на реабилитираното лице, то е пропорционално на броя на правоимащите живи наследници, подали искането.

Всяко от правоимащите лица трябва да посочи в Искането отправено до Областен управител банковата си сметка, по която желае да му бъде преведено определеното му обезщетение.

образци и документи
Искане съгласно Приложение към чл. 3, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Декларация по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018