ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
ОУ-2 Предоставяне на достъп до обществена информация
правно основание

Закон за достъп до обществена информация
Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

начин на сезиране

Заявление можете да изтеглите
Писмено заявление можете да подадете в деловодството на Областна администрация - стая 201.
Устно запитване може да отправите на телефон 062 600839 или в деловодството на Областна администрация - стая 201.
Заявление по електронен път може да подадете на е-mail: governor@vt.e-gov.bg

Заявленията и устните запитвания се приемат в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

В Областна администрация подадените заявления се завеждат в специален регистър. В случай, че исканията не са подадени по реда на ЗДОИ, но попадат в неговото приложно поле, същите се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Комисията е в състав:

Председател:
Петя Райкова – Директор на Дирекция АПОФУС

Редовни членове:
1. Силвия Димитрова - Главен експерт в Дирекция АКРРДС
2. Милена Павлова-Карабялова – Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
3. Десислава Сърбова – Младши експерт в Дирекция АКРРДС
4. Живка Горанова - Главен експерт в Дирекция АПОФУС

Резервни членове:
1. Валентина Стайкова – Старши експерт в Дирекция АКРРДС
2. Илиян Илиев - Старши експерт в Дирекция АКРРДС

3. Людмила Бояджиева - Старши експерт в Дирекция АКРРДС

необходими документи Заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областния управител
срок на изпълнениедо 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/
цена

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите /обн. ДВ, бр. 98/13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./:
1 брой дискета - 0.50 лв;
1 брой CD – 0.50 лв;

1 брой DVD – 0.60 лв;
разпечатване на 1 стр. ( А4 ) - 0.12 лв;
ксерокопие за 1 стр ( А4 ) - 0.09 лв;
факс за 1 стр ( А4 )
 - 0.60 лв;
1 брой видеокасета – 3.25 лв;
1 брой аудио касета – 1.15 лв;
писмена справка за 1 стр. ( А4 ) - 1.59 лв.
Посочените цени са без ДДС. 

пояснения

Сумите са платими в брой в касата на Областна администрация Велико Търново /стая 312/, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация Велико Търново:
IBAN: BG26UNCR75273141156401, BIC UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк” АД - клон Велико Търново.

БУЛСТАТ на Областна администрация Велико Търново: 104103739

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Допълнителна информация
1. Брой постъпили заявления за достъп до обществена информация:
през 2004 г
. - общ брой - 2, които са от граждани
през 2005 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 2
.
през 2006 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1.
през 2007 г. - общ брой - 3 - от граждани.
през 2008 г. - общ брой - 2 - от фирми.
през 2009 г. - общ брой -
 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от
 неправителствени организации - 1.
през 2010 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.
през 2011 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 2.
през 2012 г. - общ брой - 9, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 5.
през 2013 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2014 г. - общ брой - 6, разпределени както следва:
от граждани - 2;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 2;

от журналисти - 1.
през 2015 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 1;

от журналисти - 1.
през 2016 г. - общ брой - 2, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2017 г. - общ брой - 7
, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 4.

2. Брой решения по заявления за достъп до обществена информация
през 2004 г. - 2
през 2005 г. - 5
през 2006 г. - 4
през 2007 г. - 3

през 2008 г. - 2
през 2009 г. - 4
през 2010 г. - 3
през 2011 г.
- 3
през 2012 г.
 - 9
през 2013 г. - 3

през 2014 г. - 6
през 2015 г. - 5
през 2016 г. - 2
през 2017 г. - 7

3. Брой откази за достъп до обществена информация:
през 2004 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 1
 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г.
 - 0
през 2010 г.
 - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0

през 2017 г. - 0

4. Брой на жалбите:
през 2004 г. - 0
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 0
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г.
- 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0
през 2017 г. - 0

С проекти на нормативни актове и стратегически документи, предложени за обществено обсъждане, може да се запознаете на Портал за обществени консултации.

 

образци и документи
Заявление за достъп до информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от областна администрация Велико Търново
Заповед РД 01-05-14 от 15.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“
Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018