ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
2529 Позволително за ползване на лечебни растения
правно основаниечл. 22, ал. 3 от Закона за лечебните растения
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление;

2. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;

3. Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота - държавна собственост, където е разположено находището;

4. Списък, съдържащ: имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗЛР, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души;

5. Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

7. Друго.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 1 до 5 дни
цена

Таксите се събират съгласно ПМС № 94 / 29.05.2000 г. за Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост.

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване;

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново;

- По банков път на сметка:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново.

пояснения

Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал 1 от Закона за лечебните растения (чл. 28 от Закона за лечебните растения).

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: съобразно определения срок в издаденото позволително

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018