ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
2529/ОА1-13 Позволително за ползване на лечебни растения
правно основаниечл. 22, ал. 3 от Закона за лечебните растения
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи

1. Заявление;

2. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;

3.Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота - държавна собственост, където е разположено находището;

4.Списък, съдържащ: имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗЛР, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души;

5.Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост;

6.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениеот 1 до 5 дни
цена

Таксите се събират съгласно ПМС № 94 / 29.05.2000 г. за Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново.

пояснения

Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал 1 от Закона за лечебните растения (чл. 28 от Закона за лечебните растения).

образци и документи
Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018