ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
правно основание

чл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление;

2. Документ за собственост /нотариален акт и др./;

3. Оригинална, актуална скица на имота, със заверка за идентичност по стари планове;

4. Платежен документ за платена такса на основание чл. 82а от Закона за държавната собственост;

5. Удостоверение за наследници.

Забележки:

1. Упълномощеният представител прилага пълномощно/договор за правна защита и съдействие;

2. При необходимост могат да бъдат изискани допълнителни документи.

 

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеобикновена услуга – 7 работни дни; бърза услуга – до 3 работни дни
цена

22.50 лв - за бърза услуга до 3 работни дни
15.00 лв - за обикновена услуга за 7 работни дни,

за всеки имот, съгласно чл. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услуга може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14–дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018