ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
1965/ОА1-11 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
1972/ОА1-08 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1979/ОА1-12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1963/ОА1-07 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1978/ОА1-04 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
2529/ОА1-13 Позволително за ползване на лечебни растения

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018