ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« групи услуги и процедури
1965 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
2529 Позволително за ползване на лечебни растения

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018