ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново
правно основание чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране Заявление
необходими документи

Изискуеми документи:

1. Заявление по образец;

2. Пълномощно (при необходимост) – оригинал или заверено копие;

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост (напр. решение на Поземлена комисия, нотариален акт, партида на имот от горски фонд или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота) - оригинал или нотариално заверено копие;

4. Удостоверение за наследници (при необходимост) - оригинал;

5. Актуална скица на имота - оригинал;

6. Актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписване - оригинал;

7. Удостоверение за титуляр на банкова сметка - оригинал

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Решение на Министерски съвет по чл. 34а, ал. 1 от ЗДС или заповед на Областния управител по чл. 34а, ал. 2 от ЗДС

Забележка:

Получен списък на бивши собственици за обезщетение и преведени средства по сметка на Областна администрация Велико Търново от заинтересованото ведомство – инвеститор на обекта.

При необходимост могат да бъдат изискани допълнително документи

 

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.
образци и документи
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+561, съгласно Решение на Министерски съвет № 285/23.04.2009 г., обнародвано в ДВ бр. 35 от 12.05.2009 г.
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+56.10, съгласно Решение на Министерски съвет № 814/21.12.2013 г., обнародвано в ДВ бр. 2 от 07.01.2014 г.
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път IІI-407 „Стражица – Полски Тръмбеш - Свищов“, в участъка от км 80+790.27 до км 92+314.81, съгласно Решение на Министерски съвет № 363/10.06.2008 г., обнародвано в ДВ бр. 56 от 20.06.2008 г.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018