ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново
правно основаниечл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи

Изискуеми документи:

1. Заявление по образец;

2. Пълномощно (при необходимост) – оригинал или заверено копие;

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост (напр. решение на Поземлена комисия, нотариален акт, партида на имот от горски фонд или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота) - оригинал или нотариално заверено копие;

4. Удостоверение за наследници (при необходимост) - оригинал;

5. Актуална скица на имота - оригинал;

6. Актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписване - оригинал;

7. Удостоверение за титуляр на банкова сметка - оригинал

 

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Решение на Министерски съвет по чл. 34а, ал. 1 от ЗДС или заповед на Областния управител по чл. 34а, ал. 2 от ЗДС

Забележка:

Получен списък на бивши собственици за обезщетение и преведени средства по сметка на Областна администрация Велико Търново от заинтересованото ведомство – инвеститор на обекта.

При необходимост могат да бъдат изискани допълнително документи
пряк изпълнителДържавна собственост
ценаНе се дължи държавна такса.
поясненияОтказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.
образци и документи
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+561, съгласно Решение на Министерски съвет № 285/23.04.2009 г., обнародвано в ДВ бр. 35 от 12.05.2009 г.
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+56.10, съгласно Решение на Министерски съвет № 814/21.12.2013 г., обнародвано в ДВ бр. 2 от 07.01.2014 г.
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път IІI-407 „Стражица – Полски Тръмбеш - Свищов“, в участъка от км 80+790.27 до км 92+314.81, съгласно Решение на Министерски съвет № 363/10.06.2008 г., обнародвано в ДВ бр. 56 от 20.06.2008 г.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018