ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П38 Учредяване право на надстрояване или пристрояване /допълнително право на строеж/ върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя чрез търг
правно основание чл. 59 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране 
необходими документи

1.Процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на областния управител, която съдържа условията за провеждането му, утвърждава тръжната документация и назначава комисия по провеждането му.

2.Кандидатите закупуват тръжни документи и представят всички документи, които са предвидени в заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търга и тръжната документация.

3.Търгът се провежда при спазване процедурата, предвидена в гл. V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

4.Областният управител издава заповед съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗДС за учредяване право на надсрояване или пристрояване на спечелилия участник.

5.След влизане в сила на заповедта и заплащане на дължимите суми в 14-дневен срок, областния управител сключва договор съгласно чл. 58, ал.3 от ЗДС за учредяване на ограничено вещно право в седемдневен срок от плащането на цената.

6.Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
цена

Достигната тръжна цена при наддаването от началната цена на допълнителното правото на строеж, определена по пазарна оценка от независим оценител.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Данък добавена стойност: определя се съгласно чл. 45 от ЗДДС.

пояснения Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018