ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П37 Учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост чрез търг
правно основаниечл. 58, ал. 2 от Закона за държавната собственост
необходими документи

1. Процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на областния управител, която съдържа условията за провеждането му, утвърждава тръжната документация и назначава комисия по провеждането му.

2. Кандидатите закупуват тръжни документи и представят всички документи, които са предвидени в заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търга и тръжната документация.

3. Търгът се провежда при спазване процедурата, предвидена в гл. V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

4. Областният управител издава заповед съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗДС за учредяване право на строеж на спечелилия участник.

5. След влизане в сила на заповедта и заплащане на дължимите суми в 14-дневен срок, областния управител сключва договор съгласно чл. 58, ал.3 от ЗДС за учредяване на ограничено вещно право в седемдневен срок от плащането на цената.

6. Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.
пряк изпълнителДържавна собственост
цена

Достигната тръжна цена при наддаването от началната цена на правото на строеж, определена по пазарна оценка от независим оценител.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси"

Данък добавена стойност: определя се съгласно чл. 45 от ЗДДС.
поясненияОтказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018