ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П18 Настаняване под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи
правно основание чл. 22 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 21 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС)
начин на сезиране Заявление
необходими документи

Декларация за гражданско и имотно състояние

Декларация по чл. 22 от ППЗДС

Копие от документи, удостоверяващи, че лицето е служител на съответното ведомство.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец при наличие на свободни жилища
цена

Определя се по чл. 33, чл. 34, чл. 35, чл. 37, чл. 38 и чл. 39 от ППЗДС

пояснения

Комисия, назначена от областния управител, разглежда законосъобразността на молбата.

Областният управител издава настанителна заповед.

На основание заповедта се сключва договор за наем, в който се уреждат правата и задълженията на страните.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

 

образци и документи
Декларация за гражданско и имотно състояние 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018