ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
правно основаниечл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление;

2. Договор за наем или друг акт, по силата на който недвижимият имот е бил предоставен за ползване;

3. Доказателства, че договорът е прекратен или развален по реда на ЗЗД (напр. писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и др.);

4. Данни за субекта – за физическото лице, което владее или държи недвижимия имот без правно основание – трите имена и останалите данни от личната карта; за юридическото лице – информацията се събира по служебен път;

5. Документи, от които е видно, че субектът от когото имота се изземва, вече не е служител на даденото ведомство, когато това е било основание за настаняването му в държавния имот;

6. Всякакви други доказателства, че имотът се ползва не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала, по отношение на лицето настанено там;

7. Пълномощно за представител.

Документи, които администрацията събира по служебен път: Данни за юридическото лице, което владее или държи недвижимия имот без правно основание – съдебно решение за регистрация или акта с който е създадено; Копие на акт за държавна собственост за имота.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

При законово основание на искането, областният управител писмено уведомява наемателя за откриване на процедура по чл. 80. След изтичане на срока за доброволно освобождаване, посочен в уведомлението, областния управител издава заповед за принудително изземване на имота и назначава комисия за изпълнение.

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време:9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

- Заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията - чл. 80, ал. 2 от ЗДС.

- Заповедта на областния управител за изземването на имота подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 80, ал. 3 от ЗДС пред Административен съд Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018