ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П17 Отдаване под наем на помещения частна държавна собственост чрез търг
правно основание чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Решение на комисията по разпореждане с имоти държавна собственост

необходими документи Комплект тръжни документи
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение3 месеца
цена

Първоначалната тръжна цена се определя по чл. 41 от ППЗДС

пояснения

Процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на областния управител, която съдържа условията за провеждането му, утвърждава тръжната документация и назначава комисия по провеждането му. Кандидатите представят всички документи, които са предвидени в заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търга и тръжната документация.

Търгът се провежда при спазване процедурата, предвидена в гл. V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

Областният управител определя наемателя със заповед според чл. 13, ал. 3 от ППЗДС.

След влизане на заповедта в сила, областният управител сключва договор за наем на имота в седемдневен срок - чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018