ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П16 Предоставяне под наем на помещения за здравни, образователни и хуманитарни дейности
правно основание чл. 19, ал. 3 и ал. 5 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране Заявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи статута на организацията;

  2. Документ за представителство;

  3. Удостоверение за регистрация по Булстат.
  4. Декларация по чл. 313 от НК. можете да изтеглите
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
цена

Определя се по чл. 40, ал. 1 от ППЗДС

пояснения

При наличие на подходящ имот - частна държавна собственост, областният управител издава заповед по чл. 17 ал. 2 от ППЗДС и сключва договор по чл. 18 от ППЗДС, в които се уреждат правата и задълженията на страните.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018