ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П15 Предоставяне под наем на имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии и предоставяне на имоти - частна държавна собственост за нуждите на организациите на синдикатите
правно основание чл. 20 от Закона за държавна собственост
начин на сезиране Писмено заявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи регистрацията на организацията;

  2. Пълномощно за лицето, упълномощено да подписва договора;
  3. Удостоверение за погасени задължения към държавата;
  4. Удостоверение за регистрация по Булстат;
  5. Декларация по чл. 313 от НК. можете да изтеглите
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
цена

Определя се по чл. 40, ал. 3 от ППЗДС

пояснения

При наличие на подходящ имот - частна държавна собственост, областният управител издава заповед по чл. 17 ал. 2 от ППЗДС и сключва договор по чл. 18 от ППЗДС, в които се уреждат правата и задълженията на страните.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018