ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П13 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти частна държавна собственост
правно основание чл. 54 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране Мотивирано искане чрез Областен управител до Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - МРРБ
необходими документи
  1. Акт за държавна собственост;

  2. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот - УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имотът попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имотът попада в държавен горски фонд;

  3. Икономическа обосновка на искането;

  4. Решение на Общински съвет за приемане на собственоста.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение6 - 12 месеца
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

Областният управител препраща преписката със свое становище до МРРБ за изготвяне проект за решение на Министерски съвет. На основание Решение на Министерски съвет, сключва договор за безвъзмездно прехвърляне, който се вписва в служба по вписванията по местонахождение на имота.

След вписването, имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018