ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П12 Учредяване право на ползване върху имот държавна собственост
правно основаниечл. 56 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеПисмено заявление
необходими документиДокументи, удостоверяващи статута на заявителя.
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение2 месеца
цена

Определена по реда на чл. 95 от ППЗДС

пояснения

Право на ползване върху имот частна държавна собственост се учредява със заповед на областния управител за срок не по-дълъг от 10 години след провеждане на търг при условия и по ред, определени в ППЗДС.

При наличие на подходящ имот частна държавна собственост, областният управител със заповед открива процедура за търг за учредяване на възмездно право на ползване;

Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, може да се учреди за срок не по-дълъг от 10 години със заповед на областния управител в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и в полза на други лица, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Ползвателите не могат да използват имота за извършване на търговска дейност.
Със заповедта на областния управител се определят начинът и условията за учредяване правото на ползване - възмездно или безвъзмездно.

Когато правото на ползване се учредява възмездно или при определени условия, в заповедта се посочва цената му, съответно условията, определени въз основа на резултатите от търга. Въз основа на заповедта областният управител сключва договор.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018