ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П11 Замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на физически и юридически лица - за имоти с данъчна стойност до 500 000 лв.
правно основание

чл. 45 от Законa за държавната собственост.
Процедурата е възможна само в случаите, когато е способ за прекратяване на съсобственост, когато се извършва в изпълнение на международен договор или когато се извършва между държавата и община.

 

начин на сезиране Заявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи

Ако областният управител вземе решение за извършване на замяна:

І. За имота – частна собственост

  1. Нотариален акт и удостоверение за актуално състояние в случай, че кандидатът е юридическо лице;
  2. Актуална скица на имота частна собственост с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имотът попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имотът попада в държавен горски фонд;
  3. Удостоверение от службата по вписвания към Районен съд - В. Търново, че за имота няма тежести;
  4. Удостоверение за данъчна оценка;
  5. Експертна оценка от лицензиран оценител, която се възлага от областна администрация;
  6. Декларация по чл. 313 от НК можете да изтеглите по-долу от образци и документи

ІІ. За имота – държавна собственост

  1. Акт за държавна собственост и скица на имота държавна собственост който ще се заменя;

  2. Удостоверение за данъчна оценка;

  3. Експертна оценка от лицензиран оценител, която се възлага от областна администрация;

При необходимост могат да бъдат изискани и други документи, които са от значение за осъществяване на продажбата.

 

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 6 до 12 месеца
цена

Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти.

пояснения

Областният управител извършва следните действия:

Когато недвижимият имот се стопанисва от ведомство, изисква се писмено съгласие от ръководителя на ведомството за извършване на доброволната делба.

При постигане на предварително съгласие, областният управител подготвя проект на заповед и изисква писмена декларация от заменителя, че е съгласен с условията.

Преписката се изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съгласуване.

При получено съгласие, областният управител издава заповед за извършване на замяната.

Заповедта се връчва на заменителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В едномесечен срок заменителят трябва да внесе определените в заповедта суми и да представи документ, че е извършил плащането. Ако сумите не бъдат внесени в срок, преписката се счита за прекратена.

Въз основа на представяне на надлежни документи за плащане по влязлата в сила заповед областният управител сключва договор за замяната на имота, който влиза в сила от датата на сключването.

Договорът подлежи на вписване в служба по вписвания по местонахождение на имота. След вписването на договора, имота, предмет на замяната, се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Дължи се в случай, че полученият в замяна имот е с по-голяма стойност.

Режийни разноски: 2% върху цената на имота, който заменителя придобива, се дължат по сметка на областната администрация.

Данък добавена стойност: дължи се върху стойността на придобития имот, съгласно чл. 45 от ЗДДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок. 

образци и документи
Заявление за замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
Декларация по чл.313 от НК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018