ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П9 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
правно основание чл. 46, ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране Заявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние;
    можете да изтеглите по-долу от образци и документи
  2. Настанителна заповед и/или договор за наем;

  3. Съгласие на съответното ведомство за закупуване, в което се посочва и цената, определена от ръководителя на ведомството, съгласно чл. 89 от ППЗДС. Срок на действие на съгласието е 6 месеца;

  4. Ценообразуване – от съответното ведомство по местонахождение на имота;

  5. Акт за държавна собственост - от областна администрация;

  6. Данъчна оценкаполучава се от звено "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота;

  7. Удостоверение за трудовия стаж в съответното ведомство.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена

Определена от ръководителя на ведомството, но не по-ниска от данъчната оценка на имота, съгласно чл. 89 от ППЗДС.

пояснения

Областният управител издава заповед, която определя условията, по които следва да бъде извършена продажбата. Заповедта се връчва на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В едномесечен срок купувачът трябва да внесе определените в заповедта суми и да представи документ, че е извършил плащането. Ако сумите не бъдат внесени в срок, преписката се счита за прекратена.

В 14-дневен срок след представяне на надлежни документи за плащане се сключва договор за продажба на жилището.

Договорът подлежи на вписване от купувача в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. След вписването на договора жилището, предмет на продажбата, се отписва от актовите книги за държавна собственост в едномесечен срок.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Данък добавена стойност: определен по реда на чл. 45 от ЗДДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Режийни разноски: 2% върху продажната цена се дължат по сметка на областната администрация.
образци и документи
Заявление за продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018