ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П8 Продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
правно основание

Чл. 84 от раздел ІІ на Правилника за прилагане на закон за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

начин на сезиране Заявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Документ за собственост на сградата или акт образец 16 (или разрешение за ползване);

  2. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж;

  3. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници (съседи) и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ (площ в кв. м), заверена от техническата служба в общината;

  4. Констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;

  5. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена;

  6. Разрешение за строеж;

  7. Удостоверение за наследници от отдел ГРАО към съответната община/кметство, ако е необходимо;

  8. Акт за държавна собственост - от областна администрация;

  9. Данъчна оценка - от данъчната служба;

  10. Декларация по чл. 313 от НК. можете да изтеглите по-долу от образци и документи

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена

Пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, съгласно чл. 90 от ППЗДС

 

пояснения

Областният управител издава заповед според чл. 48 от ЗДС и чл. 85 от ППЗДС.

В едномесечен срок от връчването на заповедта, лицето, което е подало молбата, заплаща сумите, определени по заповедта - в противен случай преписката се прекратява.

След внасяне на дължимите суми и представяне на платежните документи, в 14-дневен срок се сключва договор за продажба. Договорът подлежи на вписване от купувача в службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. След вписване, имотът предмет на продажбата, се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Режийни разноски: 2% върху продажната цена, съгласно & 3 от ППЗДС, платими по сметката на областната администрация.

Данък добавена стойност: 20% ДДС, определени по чл. 45 от ЗДДС, платими по сметката на областната администрация.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок по реда на АПК.

образци и документи
Заявление за продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
Декларация по чл. 313 от НК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018