ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П19 Продажба на имоти чрез търг
правно основание чл. 44 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 42 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС)
начин на сезиране

Решение на комисията по разпореждане с имоти държавна собственост

необходими документи Комплект тръжни документи
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение3 месеца
цена

Първоначална тръжна цена, определена по чл. 88 от ППЗДС

пояснения

Процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на областния управител, която съдържа условията за провеждането му, утвърждава тръжната документация и назначава комисия по провеждането му. Кандидатите представят всички документи, които са предвидени в заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търга и тръжната документация.

Търгът се провежда при спазване процедурата, предвидена в гл. V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

Областният управител определя купувача със заповед по чл. 55, ал. 1 и чл. 64 от ППЗДС.

След влизане на заповедта в сила и заплащане на дължимите суми в 14-дневен срок, областния управител сключва договор за продажба на имота в седемдневен срок - чл. 58, ал. 1 от ППЗДС.

Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на договора по чл. 58, ал. 2 от ППЗДС.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

След вписването на договора за имота, предмет на продажбата, се отписва служебно от актовите книги за държавна собственост.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Данък добавена стойност: определя се съгласно чл. 45 от ЗДДС.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018