ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
П8 Продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
П9 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
П10 Прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване
П11 Замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на физически и юридически лица - за имоти с данъчна стойност до 500 000 лв.
П12 Учредяване право на ползване върху имот държавна собственост
П13 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти частна държавна собственост
П14 Предоставяне безвъзмездно на имоти частна държавна собственост за управление на общини и ведомства
П15 Предоставяне под наем на имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии и предоставяне на имоти - частна държавна собственост за нуждите на организациите на синдикатите
П16 Предоставяне под наем на помещения за здравни, образователни и хуманитарни дейности
1960/ОА1-10 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
П17 Отдаване под наем на помещения частна държавна собственост чрез търг
П18 Настаняване под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи
П19 Продажба на имоти чрез търг
П37 Учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост чрез търг
П38 Учредяване право на надстрояване или пристрояване /допълнително право на строеж/ върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя чрез търг
П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018