ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
2469/ОА2-18 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост
правно основаниеЧл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи

- Документ за собственост или други вещни права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа;

- Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретното сервитутно право и доказващи изпълнението на условията на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ;

- Актуална скица-извадка от действащ ПУП, кадастрален план, кадастрална карта, КВС с предложение за начина на преминаване (допустими са варианти);

- Съгласие от ведомството, което стопанисва имота;

- Разрешение от министъра на регионалното развитие в случаите по чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 от ЗУТ;

- Влязла в сила оценка на правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изготвена по реда на чл. 210 от ЗУТ;

- Документи, доказващи заплащане на определеното обезщетение в полза на собственика;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на Областен управител.

С правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни поземлени имоти при учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие.

Заповедта се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна собственост.

Заповедта, както и отказът подлежат на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

образци и документи
Заявление за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018