ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
правно основание

чл. 177 ал. 3 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи (Комплектация)

- Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 от ЗУТ на заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон

- Заверена екзекутивна документация в случаите на несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти;

- Протокол образец № 2 (2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от извършените проверки на достигнатите контролни нива;

- Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;

- Констативен акт образец № 15, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения договор;

- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

- Заверена заповедна книга;

- Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от лицето, упражнявало строителен надзор;

- Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

- Удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

- Регистриран технически паспорт;

- Сертификат за проектни енергийни характеристики.

- Съгласувателно становище от Министерството на културата при условията и реда на Закона за културното наследство за обекти недвижими културни ценности и строежи в техните граници и охранителни зони;

- Други необходими документи и разрешителни според спецификата на обекта;

- Попълнен формуляр (Приложение № 2 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители) с посочен размер на таксата;

- Документ за платена такса;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Пояснения

Въвеждането на строежите в експлоатация е абсолютно необходима предпоставка за тяхното законосъобразно ползване. Удостоверението се издава след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация. По преценка може да се извърши и проверка на място. Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени условията по чл. 178, ал. 3 от ЗУТ.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение7 дни съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ
цена

Такса

Стойността на таксата се определя по реда на чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители в зависимост от вида на обекта.

Дължимата такса се заплаща:

-      С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване

-      В брой на касата на Областна администрация Велико Търново

-      По банков път на сметка:

     BIC: UNCRBGSF

     IBAN: BG26UNCR75273141156401
     Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 2

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018