ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1962/ОА2-15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
правно основаниеЧл. 177 ал. 3 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 от ЗУТ на заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон

 2. Заверена екзекутивна документация в случаите на несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти;

 3. Протокол образец № 2 (2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от извършените проверки на достигнатите контролни нива;

 4. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;

 5. Констативен акт образец № 15, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ и условията на сключения договор;

 6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

 7. Заверена заповедна книга;

 8. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от лицето, упражнявало строителен надзор;

 9. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

 10. Удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

 11. Регистриран технически и енергиен паспорт;

 12. Съгласувателно становище от Министерството на културата при условията и реда на Закона за културното наследство за обекти недвижими културни ценности и строежи в техните граници и охранителни зони;

 13. Други необходими документи и разрешителни според спецификата на обекта;

 14. Попълнен формуляр (Приложение № 2 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители) с посочен размер на таксата;

 15. Документ за платена такса;

 16. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7 дни съгласно чл. 177, ал. 3 ЗУТ
цена

В зависимост от вида на обекта - чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Въвеждането на строежите в експлоатация е абсолютно необходима предпоставка за тяхното законосъобразно ползване.

Удостоверението се издава след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация. По преценка може да се извърши и проверка на място.

Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени условията по чл. 178, ал. 3 от ЗУТ.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаването му подлежат на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 2

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018