ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1969/ОА2-14 Регистриране на технически паспорт на строеж
правно основаниеЧл. 176а ал. 5 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

  2. Технически паспорт на строежа на хартиен носител в необходимия брой екземпляри съгласно чл. 176а, ал. 4 от ЗУТ;

  3. Технически паспорт на оптичен носител;

  4. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7 дни съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

След заверката един оригинал на хартиен носител и на технически носител се съхранява в архива на Областна администрация, съгласно чл. 176а, ал. 5 ЗУТ. Екземпляр от регистрирания технически паспорт се изпраща до всяка от засегнатите общини.

Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

образци и документи
Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018