ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
правно основание

Чл. 175, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

Чл. 28, ал. 9 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи (Комплектация)

- Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 от ЗУТ на заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

- Три копия от екзекутивна документация, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражнило технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителен надзор;

- За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони екзекутивната документация се съгласува от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

- Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

- Документ за платена такса;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Пояснения

Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с подпис и печат на Областен управител, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа и се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация. При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа Областен управител е задължен да предприеме действия в съответствие с изискванията на чл. 175, ал. 3 от ЗУТ.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениедо 30 дни
цена

Такса

Стойността на таксата се определя по реда на чл. 28, ал. 9 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 30 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14.

Дължимата такса се заплаща:

-      С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване

-      В брой на касата на Областна администрация Велико Търново

-      По банков път на сметка:

     BIC: UNCRBGSF

     IBAN: BG26UNCR75273141156401
     Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018