ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1980/ОА2-13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
правно основаниеЧл. 175, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

  2. Три копия от екзекутивна документация, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражнило технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителен надзор;

  3. За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони екзекутивната документация се съгласува от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

  4. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

  5. Документ за платена такса;

  6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7-30 дни съгласно чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс
цена

Таксата е в размер на 30 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, съгласно чл. 28, ал. 9 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с подпис и печат на Областен управител, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа и се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново.

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа Областен управител е задължен да предприеме действия в съответствие с изискванията на чл. 175, ал. 3 ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

образци и документи
Заявление за приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018