ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1977/ОА2-12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ
правно основаниеЧл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиране

Заявление

необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

  2. Одобрен инвестиционен проект за изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ;

  3. Документи, удостоверяващи уреждането на отношенията, свързани със собствеността;

  4. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 ЗУТ;

  5. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

  6. Необходимите разрешителни, според спецификата на обекта;

  7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7 дни
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешението за строеж и се допускат преди реализирането им.

Отказ да се издаде заповед за допълване на издадено разрешение за строеж се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

За издадената заповед за допълване на разрешението за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти за изменение в одобрени инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ или за отказа да се издаде такава се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Заповедта за допълване на издаденото разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново.

образци и документи
Заявление за отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018