ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1976/ОА2-11 Презаверяване на разрешение за строеж
правно основаниеЧл. 153, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територия (ЗУТ)
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
начин на сезиране

Заявление

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

 2. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

 3. Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, с актуална заверка от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и самият акт за одобряване на плана;

 4. Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 ЗУТ);

 5. Констативен акт за установяване наличието на обстоятелствата, регламентирани в чл. 153. ал. 2 ЗУТ;

 6. Документи, доказващи степента на завършеност на строително–монтажните работи към датата, на която изтича правното действие на разрешението за строеж;

 7. Одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правно действие;

 8. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

 9. Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта, които не са загубили правно действие;

 10. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10 ЗУТ, когато такова се изисква;

 11. Технически паспорт в случаите по чл. 148, ал. 13 ЗУТ;

 12. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 13. Документ за платена такса;

 14. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7 дни
цена

Таксата е в размер 50 на сто от дължимата такса по чл. 29, ал. 1, 2 или 3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, съгласно чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният инвестиционен проект губи правно действие.

Областен управител издава заповед за продължаване действието на издаденото разрешение за строеж.

За издадената заповед за презаверяване на разрешение за строеж или за отказа да се издаде такава се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.

Презавереното разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Заповедта за презаверяване на разрешение за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново.

образци и документи
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018