ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1974/ОА2-6 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
правно основаниечл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); чл. 29, ал. 1 от  Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРББ и от Областните управители
начин на сезиране

Заявление

необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

  2. Документи, удостоверяващи уреждането на отношенията, свързани със собствеността;

  3. Одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правно действие;

  4. Влезли в си ла административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

  5. Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

  6. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10 ЗУТ, когато такова се изисква;

  7. Технически паспорт в случаите по чл. 148, ал. 13 ЗУТ;

  8. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

  9. Документ за платена такса;

  10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнениеРазрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.
цена

такса по Тарифа 14: 0.05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва и начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

Отказ да се издаде разрешение за строеж се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти или за отказа да се издадат такива се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 149, ал. 2 ЗУТ с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването им.

Влезли в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпращат копия от него.

Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново.

образци и документи
Заявление за издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018