ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1984/ОА2-10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
правно основание

Чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1, и чл. 150, ал. 4 във връзка с ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

начин на сезиране

Заявление

В заявлението се посочва начина на извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите:

- с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или
- като комплексен доклад - чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ и възложител по чл. 161 ЗУТ;

 2. Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ);

 3. Одобрено задание за проектиране на устройствения план;

 4. Три копия от проект за подробен устройствен план, включително за работен устройствен план, ако такъв се изисква, изработен в съответствие с Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. В проекта се отразяват разрешените строежи, за които разрешението за строеж не е загубило правно действие;

 5. Три копия от инвестиционен проект, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато има изготвен комплексен доклад, всички документи на проекта - графични и текстови, се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти, извършили оценката за съответствие и от управителя на фирмата-консултант;

 6. Документи, удостоверяващи съобщаването на проекта за ПУП по реда на чл. 128 ЗУТ;

 7. Документи за съгласуване на частите на КПИИ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;

 8. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи

 9. Протокол с решение на общинските експертни съвети по устройство на територията в обхвата на ПУП за приемане на проекта за ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 ЗУТ;

 10. Справка по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

 11. Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

 12. Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

 13. План за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 142, ал 5, т. 9 ЗУТ (в сила от 14.07.2014 г.);

 14. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

 15. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

 16. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 17. Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

 18. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, когато такова се изисква

 19. За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони частите на КПИИ да са съгласувани от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 20. Документи, удостоверяващи уреждането на отношенията, свързани със собствеността в случаите по чл. 150, ал. 6 ЗУТ за издаване на Разрешението за строеж като част от АУ ОА2-10;

 21. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 22. Документ за платена такса;

 23. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение2 месеца
цена

Таксата за одобряване на инвестиционен проект като част от КПИИ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, съгласно чл. 28, ал. 4 или 50 на сто от този размер, съгласно чл. 28, ал. 5, увеличена с 30 на сто, съгласно чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 ЗУТ.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за издаване на разрешение за строеж е в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, увеличена с 30 на сто, съгласно чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 ЗУТ.

Съгласно чл. 150, ал. 7 ЗУТ, увеличението с 30 на сто спрямо дължимите такси по чл. 150, ал. 4 ЗУТ, не се прилага за линейни обекти на техническата инфраструктура, за национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

КПИИ съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим и

 2. Инвестиционен проект.

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 128, ал. 12, т. 1 ЗУТ. За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряването му.

Инвестиционният проект подлежи на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, която се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория).

Всички одобрени части на КПИИ се подписват и подпечатват от Областен управител.

Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ по реда на чл. 149, ал. 4.

Актовете за одобряване на частите на КПИИ и разрешението за строеж се съобщават едновременно по реда на чл. 129, ал. 3 ЗУТ и подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

Съгласно чл. 150, ал. 6 ЗУТ съставните части на КПИИ за линейните обекти на техническата инфраструктура се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Срокът по чл. 145, ал. 4 ЗУТ за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 ЗУТ.

Отказът за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва и начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

Влезли в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

Органите на ДНСК по местонахождение на строежа и съответните общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново.

Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 ЗУТ за начало на строеж, разрешен чрез КПИИ, без да е променено предназначението на земята, ако такова е необходимо по силата на закон.

образци и документи
Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018