ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
правно основание

Чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 145, ал. 1 и чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи (Комплектация)

- Документи, удостоверяващи, че заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и възложител по чл. 161 от ЗУТ;

- Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ);

- Одобрено задание за проектиране на ПУП;

- Три копия от проект за подробен устройствен план, включително за работен устройствен план, ако такъв се изисква, изработен в съответствие с Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

- Три копия от инвестиционен проект, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Документи, удостоверяващи съобщаването на проекта за ПУП по реда на чл. 128 от ЗУТ;

- Документи за съгласуване на частите на КПИИ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;

- Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи

- Протокол с решение на общинските експертни съвети по устройство на територията в обхвата на ПУП за приемане на проекта за ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ;

- Справка по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

- Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

- Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

- План за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 142, ал 5, т. 9 от ЗУТ;

- Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

- Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

- Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, когато такова се изисква

- За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони частите на КПИИ да са съгласувани от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

- Документи, удостоверяващи уреждането на отношенията, свързани със собствеността преди издаването на разрешението за строеж;

- Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

- Документ за платена такса;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Пояснения

КПИИ съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим и

  2. Инвестиционен проект.

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ. За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряването му.

Инвестиционният проект подлежи на оценка за съответствие, която се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория). Всички одобрени части на КПИИ се подписват и подпечатват от Областен управител. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ по реда на чл. 149, ал. 4. Съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съставните части на КПИИ за линейните обекти на техническата инфраструктура се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Срокът по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва и начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него. Влезли в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново. Органите на ДНСК по местонахождение на строежа и съответните общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строеж, разрешен чрез КПИИ, без да е променено предназначението на земята, ако такова е необходимо по силата на закон.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение30 дни
цена

Такса

Стойността на таксата за одобряване на инвестиционен проект като част от КПИИ се определя по реда на чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Стойността на таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ се определя по реда на чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

Стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж се определя по реда на чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗУТ, увеличението с 30 на сто спрямо дължимите такси не се прилага за линейни обекти на техническата инфраструктура, за национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение.

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново

- По банков път на сметка:

 BIC: UNCRBGSF

 IBAN: BG26UNCR75273141156401

 Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

ПУП – безсрочно; Разрешение за строеж - до 10 години от влизането в сила

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Актовете за одобряване на частите на КПИИ и разрешението за строеж се съобщават едновременно по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ като в 7-дневен срок от издаването се изпращат за обнародване в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Областен управител на област Велико Търново.

Отказът за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018