ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1967/ОА2-4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
правно основание

Чл. 141, ал. 6, т. 1, във връзка с  чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); чл. 143, ал. 2 от ЗУТ;
Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители.

начин на сезиране

Заявление

В заявлението се посочва начина на извършване на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 ЗУТ:
 - с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ или
- като комплексен доклад - чл. 142, ал.
6, т. 2 от ЗУТ.

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

 2. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

 3. Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, заверено от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и самият акт за одобряване на плана;

 4. Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 ЗУТ);

 5. Три копия от идеен инвестиционен проект, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато има изготвен комплексен доклад, всички документи на проекта - графични и текстови, се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти, извършили оценката за съответствие и от управителя на фирмата-консултант;

 6. Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

 7. Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

 8. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;

 9. Становище на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 10. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 11. За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони проектът да е съгласуван от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 12. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 13. Документ за платена такса;

 14. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнениеедин месец от постъпване на писмено заявление
цена

Таксата е в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв., съгласно чл. 28, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 във връзка с ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 50 на сто от таксата по чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Съгласуването на идейния проект се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 ЗУТ, извършена с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория) - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

Съгласуваният идеен инвестиционен проект няма самостоятелно правно значение, той е основание за продължаване на проектирането в следващи фази.

Отказът за съгласуване се прави само по законосъобразност и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

образци и документи
Заявление за съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018