ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1968/ОА2-7 Одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
правно основаниеЧл. 145, ал. 5 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
§127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.);
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.
начин на сезиране

Заявление

В заявлението се посочва начина на извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите:
- с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или
- като комплексен доклад - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

 2. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

 3. Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, заверено от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и самият акт за одобряване на плана;

 4. Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 ЗУТ);

 5. Разрешението за строеж или други документи от издадените строителни книжа;

 6. Три копия от инвестиционен проект-заснемане, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато има изготвен комплексен доклад, всички документи на проекта - графични и текстови, се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти, извършили оценката за съответствие и от управителя на фирмата-консултант;

 7. Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

 8. Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

 9. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

 10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 11. Издадените разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

 12. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 13. Документ за платена такса;

 14. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение14 дни / 1 месец съгласно чл. 144, ал. 3 ЗУТ
цена

Таксата е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 4 и 7 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Оценката на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория) - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

Всички части на одобрения инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител.

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението му, съгласно чл. 146 ЗУТ.

Съгласно §127 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) строежите, извършени незаконно до 26.07.2003 г., могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Производството по узаконяване на тези строежи започва по заявление от собственика, подадено до 26.11.2013 г. и приключва не по-късно от 26.11.2014 г. Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. След изтичане на посочените срокове услугата не се извършва, поради отпадане на правното основание.

образци и документи
Заявление за одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018