ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
правно основание

Чл. 145, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията и

чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

Чл. 28, ал. 8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи:

- Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 от ЗУТ на заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

- Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

- Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, заверено от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и акта за одобряване на плана;

- Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 от ЗУТ);

- Одобрен инвестиционен проект, който е загубил правно действие, съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 2 от ЗУТ;

                или

- Три копия от инвестиционен проект за изменение в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения ,по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

- Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

- План за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 142, ал 5, т. 9 от ЗУТ;

- Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ в случаите на изменения в одобрен проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

- Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;

- Становище на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

- Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

- Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

- Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

- За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони проектът да е съгласуван от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

- Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

- Документ за платена такса;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Пояснения

Оценката за съответствие на инвестиционния проект се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория). Всички части на одобрения инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако в срок една година от одобряването не е поискано разрешение за строеж.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение14 дни или 1 месец съгласно чл. 144, ал. 3 от ЗУТ
цена

Такса

Стойността на таксата се определя по реда на чл. 28, ал. 8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 50 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4, 5 или 6 от Тарифа № 14.

Стойността на таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ се определя по реда на чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново

- По банков път на сметка:

 BIC: UNCRBGSF

 IBAN: BG26UNCR75273141156401

 Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

1 година

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението му, съгласно чл. 146 ЗУТ.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за издаване на заповед одобряване на изменения в одобрен
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018