ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1975/ОА2-8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
правно основаниеЧл. 145, ал. 4 или чл. 153, ал. 3 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;
чл. 28, ал. 8 от  Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРББ и от Областните управители
начин на сезиране

Заявление

В заявлението се посочва начина на извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите:
- с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или
- като комплексен доклад - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

 2. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

 3. Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, заверено от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и самият акт за одобряване на плана;

 4. Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 ЗУТ);

 5. Одобрен инвестиционен проект, който е загубил правно действие;   или

 6. Три копия от инвестиционен проект за изменение в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения ,по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато има изготвен комплексен доклад, всички документи на проекта - графични и текстови, се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти, извършили оценката за съответствие и от управителя на фирмата-консултант;

 7. Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

 8. Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

 9. План за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 142, ал 5, т. 9 ЗУТ (в сила от 14.07.2014 г.);

 10. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 ЗУТ в случаите на изменения в одобрен проект по чл. 154, ал. 5 ЗУТ;

 11. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;

 12. Становище на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 13. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 14. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

 15. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

 16. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 17. Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

 18. За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони проектът да е съгласуван от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 19. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 20. Документ за платена такса;

 21. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение14 дни / 1 месец съгласно чл. 144, ал. 3 ЗУТ
цена

Таксата е в размер 50 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4, 5 или 6, съгласно чл. 28, ал. 8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Оценката на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория) - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

Всички части на одобрения инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител.

Всички части на одобрения технически или работен инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако в срок една година от одобряването не е поискано разрешение за строеж.

Отказ да се одобри технически или работен инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението му, съгласно чл. 146 ЗУТ.

образци и документи
Заявление за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1
Заявление за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и издаване разрешение за строеж
Заявление за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект и отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018