ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1981/ОА2-5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
правно основание

Чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); чл. 28, ал. 4 от  Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители.

начин на сезиране

Заявление

В заявлението се посочва начина на извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите:
- с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или
- като комплексен доклад - чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ

необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 ЗУТ на Заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;

 2. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти;

 3. Копие от действащ подробен устройствен план, предвиждащ строежа, заверено от общинската администрация, издала акта за одобряването му, и самият акт за одобряване на плана;

 4. Виза за проектиране, когато издаването й е задължително (чл. 140, ал. 3 ЗУТ);

 5. Три копия от технически или работен инвестиционен проект, изработен в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато има изготвен комплексен доклад, всички документи на проекта - графични и текстови, се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти, извършили оценката за съответствие и от управителя на фирмата-консултант;

 6. Комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта, за обекти от първа и втора категория, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя. Докладът се подписва от управителя на фирмата и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката;

 7. Оценка за съответствието на част "Конструктивна”;

 8. План за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 142, ал 5, т. 9 ЗУТ (в сила от 14.07.2014 г.);

 9. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;

 10. Становище на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 11. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 12. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;

 13. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

 14. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 15. Необходимите разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;

 16. За недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителни зони проектът да е съгласуван от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 17. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

 18. Документ за платена такса;

 19. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1месец/14 дни съгласно чл. 144, ал. 3 от ЗУТ
ценатакса по Тарифа 14 на МРРБ: 0.1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 4;

такса по Тарифа 14 на МРРБ за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ: 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG26UNCR75273141156401

Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Оценката на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория) - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

Всички части на одобрения технически или работен инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител.

Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако в срок една година от одобряването не е поискано разрешение за строеж.

Отказ да се одобри технически или работен инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението му, съгласно чл. 146 ЗУТ.

образци и документи
Заявление за одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1
Заявление за одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община и за обекти с регионално значение и издаване разрешение за строеж

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018