ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
правно основание Чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиране Заявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

 2. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП;

 3. Одобрено задание за проектиране;

 4. Три копия от проект за подробен устройствен план, изработен в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. В проекта се отразяват разрешените строежи, за които разрешението за строеж не е загубило правно действие;

 5. Влезли в сила решения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

 6. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 7. Документи за съгласуване на проекта за ПУП по реда на чл. 127, ал 2 ЗУТ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;

 8. За защитени територии за опазване на културното наследство съгласуването с Министерството на културата се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 9. Решение на общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 ЗУТ;

 10. Документи, удостоверяващи съобщаването по реда на чл. 128 ЗУТ;

 11. Справка по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

 12. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена Не се дължат държавни такси.
пояснения

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията.

За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряване.

Заповедта се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник” и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването.

Отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

образци и документи
Заявление за одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018