ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1964/ОА2-16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
правно основание§ 3 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице;

  2. Актуална скица на имота;

  3. Други документи при необходимост;

  4. Попълнен формуляр (Приложение № 3 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата;

  5. Документ за платена такса;

  6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7-30 дни съгласно чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс
цена

Чл. 33 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за издаване на скица от съхраняваните в архива на областните администрации
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 3

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018