ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
правно основаниечл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи (Комплектация)

- Документи, удостоверяващи, че заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

- Три копия от задание за проектиране на устройствен план, съгласно чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. При необходимост включва и опорен план с основни кадастрални и специализирани данни за територията;

- Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

- Съгласувателно становище по заданието от съответните общини;

- Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;

- За защитени територии за опазване на културното наследство заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

В случаите по чл. 135 от ЗУТ и

- Документи, удостоверяващи основанието по чл. 134, ал. 2 от ЗУТ за исканото изменение;

- Скица с предложение за изменението на действащия ПУП;

- Становища на кметовете на съответните общини по чл. 135, ал. 4, т. 2 от ЗУТ;

В случаите по чл. 133 от ЗУТ и

- Протокол на областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 от ЗУТ;

Пояснения

Изработването на проекта се допуска със заповед на Областен управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта се публикува на интернет страницата на администрацията и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ или 14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта не подлежи на оспорване. Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018