ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
2389/ОА2-9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
правно основаниеЧл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

 2. Три копия от задание за проектиране на устройствен план, съгласно чл. 125 ЗУТ, съставено от възложителя. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. При необходимост включва и опорен план с основни кадастрални и специализирани данни за територията;

 3. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 4. Съгласувателно становище по заданието от засегнатите общини;

 5. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;

 6. За защитени територии за опазване на културното наследство заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

В случаите по чл. 135 ЗУТ и

 1. Документи, удостоверяващи основанието по чл. 134, ал. 2 ЗУТ за исканото изменение;

 2. Скица с предложение за изменението на действащия ПУП;

 3. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4, т. 2 ЗУТ;

В случаите по чл. 133 ЗУТ и

 1. Протокол на областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 ЗУТ;
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 124б, ал. 1 ЗУТ или 14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 ЗУТ
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Изработването на проекта се допуска със заповед на Областен управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

образци и документи
Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018