ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1986/ОА2-3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
правно основаниеЧл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 ЗУТ;

 2. Документи, удостоверяващи основание по чл. 134, ал. 2 ЗУТ за исканото изменение, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 3. Скица с предложение за изменението на действащия подробен устройствен план, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 4. Протокол с решение на областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 ЗУТ;

 5. Три копия от задание за проектиране на устройствен план, съгласно чл. 125 ЗУТ, съставено от възложителя. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. При необходимост включва и опорен план с основни кадастрални и специализирани данни за територията;

 6. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 7. Съгласувателно становище по заданието от засегнатите общини;

 8. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4, т. 2 ЗУТ, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 9. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;

 10. За защитени територии за опазване на културното наследство заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 11. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 124б, ал. 1 ЗУТ или 14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 ЗУТ
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Изработването на плана-извадка се допуска след приемане на предварителния проект за ПУП от областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 ЗУТ.

Изработването на план-извадка се допуска със заповед на Областен управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

образци и документи
Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018