ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1966/ОА2-2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подобен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
правно основаниеЧл. 135, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 ЗУТ;

  2. Документи, удостоверяващи основание по чл. 134, ал. 2 ЗУТ за исканото изменение;

  3. Скица с предложение за изменението на действащия ПУП;

  4. Три копия от задание за проектиране на устройствен план, съгласно чл. 125 ЗУТ, съставено от възложителя. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. При необходимост включва и опорен план с основни кадастрални и специализирани данни за територията;

  5. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

  6. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4, т. 2 ЗУТ;

  7. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;

  8. За защитени територии за опазване на културното наследство заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

  9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 ЗУТ
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Изработването на проекта за изменение се допуска със заповед на Областен управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване.

Заповедта спира прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнася. Проектът за изменение се процедират по реда на раздел ІІІ от глава седма на ЗУТ.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

образци и документи
Заявление за издаване на мотивирано предписание за изменение на подобен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018