ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П23 Приемане от областния Приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областен управител не е одобряващ орган
правно основание

Чл. 127, ал. 2 и 5, чл. 128, ал. 6 и 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

начин на сезиране Заявление
необходими документи

- Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

- Заповед или решение за разрешаване изработване на проекта;

- Одобрено задание за проектиране;

- Решение на общинския съвет в случаите по чл. 127, ал. 5 и чл. 128, ал. 9 ЗУТ;

- Проект за подробен устройствен план, изработен в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

- Влезли в сила решения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

- Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

- Документи за съгласуване на проекта по реда на чл. 127, ал 2 ЗУТ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;
- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец
цена

Не се дължат държавни такси.

пояснения Проектът за подробен устройствен план се разглежда на заседание на областния експертен съвет по устройство на територията, който приема решение със становище по проекта. За проведеното заседание се изготвя протокол.
образци и документи
Заявление за приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областен управител не е одобряващ орган

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018