ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П24 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
правно основание

Чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

начин на сезиране Заявление
необходими документи

- Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице;

- Актуална скица на имота;

- Схема за разполагане на преместваеми обекти/елементи на градското обзавеждане;

- Други документи при необходимост;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец
цена

Не се дължи държавна такса.

пояснения 
образци и документи
Заявление за съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане за държавни имоти, стопанисвани от областен управител

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018