ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
П23 Приемане от областния Приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областен управител не е одобряващ орган
П24 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
1961/ОА2-1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1966/ОА2-2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подобен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1986/ОА2-3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
2389/ОА2-9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1964/ОА2-16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
1982/ОА2-17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018