ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
ОУ-3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
правно основаниечл. 5, ал. 7, т.2 от Кодекса за социално осигуряване;
чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
§. 1, т. 2, б. „в“ от  Закона за администрацията.
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

- По електронен път на адрес: governor@velikotarnovo.government.bg

необходими документи

Необходими документи:

Писмо от подразделение на НОИ

Документи, които администрацията събира по служебен път:

Заповед/трудов договор за назначаване на служители и заповеди за прекратяване на трудови/служебни правоотношения.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение14-дневен
цена

Не се държи държавна такса.

пояснения

Документът се издава за пенсионните подразделения на НОИ.

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Ниво 1 Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018