ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
правно основаниеЗакон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП)
начин на сезиране

Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Образец на молбата
и списък на необходимите документи  можете да изтеглите  от интернет страницата на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието http://www.compensation.bg/Pages/rights/default.aspx

необходими документи

Към молбата се прилагат следните документи:

  1. Препис на съответния акт на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда - осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

  2. Свидетелство за съдимост.

  3. Копие от документ за самоличност.

  4. Удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България.

  5. Документ за законно представителство, настойничество или попечителство.

  6. Удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;

  7. Заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса); погребение и др.

  8. Документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението.

  9. Съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски.

  10. Документи, доказващи други имуществени вреди.
пряк изпълнителНационален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
срок на изпълнениеМолбите за предоставяне на финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването им
ценаНе се дължи държавна такса
пояснения

1. Молбата за финансова компенсация трябва да съдържа: трите имена на пострадалия; неговото гражданство; дата и място на раждане; постоянен и настоящ адрес; дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него; основания за получаване на финансова компенсация.
2. Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет в двумесечен срок от влизането в сила на актовете по чл. 12 от ЗПФКПП
/осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението/.
3. Когато молбата за финансова компенсация не е подадена в
двумесечен срок  поради уважителна причина, този срок започва да тече от деня на отпадане на причината.

За контакти и допълнителна информация:
Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 1, п.к. 1040;
http://www.compensation.bg/,
е
-mail: compensation@justice.government.bg
Национално бюро за правна помощ
Адрес: гр. София, ул. Развигор № 1, п.к. 1421;
Телефон: 02/8193200;
http://www.nbpp.government.bg
Асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления: тел. 02/9800262 и 02/9819300

образци и документи
Молба за финансова компенсация

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018