ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
правно основаниеЗакон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП)
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- С молба на гише в звеното за административно обслужване

- С молба по пощата

необходими документи

Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Образец на молбата
и списък на необходимите документи  можете да изтеглите  от интернет страницата на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието http://www.compensation.bg/Pages/rights/default.aspx

Молбата за финансова компенсация трябва да съдържа:

1. трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес;

2. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него;

3. основания за получаване на финансова компенсация

Към молбата се прилагат следните документи:

1.   Препис на съответния акт на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда - осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8a и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

2.   Свидетелство за съдимост. (служебно)

3.   Копие от документ за самоличност.

4.   Удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България.

5.   Документ за законно представителство, настойничество или попечителство.

6.   Удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;

7.   Заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса); погребение и др.

8.   Документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението.

9.   Съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски.

10.  Документи, доказващи други имуществени вреди.

пряк изпълнителНационален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
срок на изпълнениеМолбите за предоставяне на финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването им
ценаНе се дължи държавна такса
пояснения

Молба за финансова компенсация се подава до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления в едногодишен срок от влизането в сила на:

-осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;

-споразумението за решаване на делото в досъдебното производство.

-прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8a и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;

-прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението/.

В 7 дневен срок от получаването на молбата за финансова компенсация Областен управител я изпраща заедно с цялата образувана преписка на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

Молбата за финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването и. Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления приема решение за предоставяне на финансова компенсация или решение за отказ за предоставяне на финансова компенсация.

Препис от решението се изпраща незабавно на Областен управител, когато молбата е подадена чрез него.

Областен управител незабавно уведомява пострадалия или лицата по чл. 3, ал. 2, като им изпраща преписа от решението на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

За контакти и допълнителна информация:
Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 1, п.к. 1040;
http://www.compensation.bg/,
е
-mail: compensation@justice.government.bg
Национално бюро за правна помощ
Адрес: гр. София, ул. Развигор № 1, п.к. 1421;
Телефон: 02/8193200;
http://www.nbpp.government.bg
Асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления: тел. 02/9800262 и 02/9819300

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, решенията на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Молба за финансова компенсация

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018