ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1971/ОА1-06 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
правно основаниеЧл. 73 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеСлужебно или след заявление на заинтересуваното ведомство или юридическо лице
необходими документи
  1. Копие от заповедта на ръководителя на ведомството или решението на министерски съвет за предоставяне право на управление или копие от решението на Министерски съвет за учредяване на концесия;

  2. Копие от приемателно-предаваателен протокол;

  3. Справка–извлечение от сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане, от които да е видно, че имотът – предмет на процедурата е заведен в баланса на бенефициента.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС Актът за държавна собственост се актуализира.

След извършване на услугата, бенефициентът следва да отрази обстоятелството на предоставяне право на управление или концесия пред Служба по геодезия картография и кадастър по местонахождение на имота и пред Отдел “Местни данъци и такси” при съответната община.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижим имот в съставен акт за държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018