ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
правно основаниечл. 72, ал. 2 от Закона за държавната собственост; чл. 104, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Документи, удостоверяващи основанието за поправка на съставения акт за държавна собственост – в зависимост от допуснатата явна фактическа грешка, могат да бъдат изискани следните документи:

1. Актуална скица на поземления имот, сграда и/или самостоятелен обект в сграда - оригинал;

2. Техническа характеристика на сградите;

3. Удостоверение за данъчна оценка – оригинал;

4. Извлечение от баланса на ведомството.

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Копие от акт за държавна собственост;

2. Документи относно статута на държавното юридическо лице – нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му;

3. Проверка на регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ.

След запознаване с документите и преценка основанието на искането, се издава акт за поправка на акт за държавна собственост.

Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018