ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1983/ОА1-09 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
правно основаниечл. 72, ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеЗаявление от ръководителя на предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон или от ръководителя на ведомството
необходими документи

В зависимост от естеството на допуснатата грешка:

I. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв.м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинската служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд.

ІІ. Строителни книжа:

  1. Кадастрално заснемане, одобрено от агенция по кадастъра, с легенда на сградите, както следва: наименование; застроена площ на сградите в кв.м; етажност; вид на конструкцията; година на построяване;

2.       Одобрен архитектурен проект или заснемане /разпределение, вертикален разрез, фасади/;

  1. Строително разрешение;

  2. Протокол образец 16 или разрешение за ползване за приемане на обекта.

ІII. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

IV. Писмени доказателства:

  1. На коя дата и на какво основание имотът е станал държавен;

  2. Данни за предишния собственик или съсобствениците, ако има такива, както и копия на съставени по–рано актове;

  3. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, което заявява искането си за съставяне на акт за държавна собственост (за държавното юридическо лице - нормативния или поднормативния акт за създаването му;

  4. Правните актове по силата на които имота е предоставен на държавното юридическо лице.

V. Декларация по чл. 313 от НК 

VI. Данъчна оценка на имота.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения
  1. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за поправка на АДС.

  2. Актът за поправка се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд. (чл. 72, ал. 2 от ЗДС)

  3. Копие от Акта за поправка се изпраща на заявителя.

Настоящата услуга е приложима в следните случаи;

-          Когато фактическото положение на имота не съответства с описаното в официалните документи, послужили за издаването на Акта за държавна собственост;

-          Когато при съставянето на Акта за държавна собственост или при документите, послужили за издаването му е допусната техническа грешка.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018