ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П5 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
правно основание чл. 78 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Заявление от юридически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи
Заявление от физически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

необходими документи
  1. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имотът попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имотът попада в държавен горски фонд;

  2. Удостоверение за наследници от отдел ГРАО към съответната община/кметство или пълномощно, ако молбата не е от лицата, упоменати в Решението;

  3. Заверено копие от Решението на съда с отметка "решението е влязло в сила";

  4. Документ за възстановено обезщетение, ако делото е във връзка със ЗТСУ;

  5. Скица на вещото лице, включена в Решението – заверено копие.
  6. Декларация по чл. 313 от НК.
    можете да изтеглите по-долу от образци и документи
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

След като бъде установено, че имотът не е държавна собственост, областният управител издава заповед, с която нарежда имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна собственост, да бъде върнат на собственика и която се връчва на заявителя.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за юридическо лице
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за физическо лице
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018