ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П4 Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
правно основаниечл. 78 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеЗаявление от юридически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи
Заявление от физически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели /площ в кв. м/, заверена от общинската служба "Земеделие и гори" или от дирекция ТСУ на съответната община, ако стопанският двор е в регулация;

  2. Договор за продажба /замяна/ - заверено копие или друг документ, удостоверяващ правото на молителя;

  3. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние от фирмено отделение на съда.

  4. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

  5. Декларация по чл.313 от НК
    можете да изтеглите по-долу от образци и документи 
  6. Копие от акта за държавна собственост, който е в сила към момента на подаване на молбата.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

След като бъде установено, че имотът не е държавна собственост, областният управител издава заповед, с която нарежда имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна собственост и да бъде върнат на собственика, която се връчва на заявителя.

Когато областният управител установи, че няма достатъчно доказателства за наличие на някое от условията за отписване от актовите книги или собственикът не може да докаже по безспорен начин правото си на собственост, той издава заповед за отказ от отписване.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за юридическо лице
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за физическо лице
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018