ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П3 Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
правно основание чл. 78 от Закона за държавна собственост, във връзка с чл. 18 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
начин на сезиране

Заявление от юридически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи
З
аявление от физически лица
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

необходими документи
  1. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд.

  2. Удостоверение за наследници или пълномощно, ако молбата не е от собствениците.

  3. Решение на общинска служба "Земеделие и гори" - заверено

  4. Копие от акта за държавна собственост, който е в сила към момента на подаване на молбата.
  5. Декларация по чл. 313 от НПК можете да изтеглите по-долу от образци и документи 
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

След като бъде установено, че имотът не е държавна собственост, областният управител издава заповед, с която нарежда имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна собственост и да бъде върнат на собственика и която се връчва на заявителя.

Когато областният управител установи, че няма достатъчно доказателства за наличие на някое от условията за отписване от актовите книги или собственикът не може да докаже по безспорен начин правото си на собственост, той издава заповед за отказ от отписване.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

 

образци и документи
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за юридическо лице
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за физическо лице
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018