ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П2 Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
правно основание

чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост;

чл. 108 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

чл. 58, ал. 5 от Закона за общинска собственост

 

начин на сезиране Заявление от кмет на община
необходими документи
  1. Актуална скица на имота (оригинал) със заверка за идентичност по стари планове, при наличие на такива.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение30 дни
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

След като бъде установено, че имотът не е държавна собственост, областният управител издава заповед, с която нарежда имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна собственост и да бъде върнат на собственика и която се връчва на кмета на съответната община.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Когато областният управител установи, че няма достатъчно доказателства за наличие на някое от условията за отписване от актовите книги или собственикът не може да докаже по безспорен начин правото си на собственост, той издава заповед за отказ от отписване.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018