ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
П1 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
правно основание чл. 78 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Заявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи

Посочете кода по БУЛСТАТ в заявлението.

 

необходими документи
  1. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд;

  2. Договор за покупко-продажба или Договор за приватизационна сделка /ако е основание за деактуване/ - заверено копие;

  3. Приемо-предавателен протокол – заверен.

  4. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние от фирмено отделение на съда.

  5. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

  6. Копие от акта за държавна собственост, който е в сила към момента на подаване на заявлението.
  7. Декларация по чл. 313 от НК можете да изтеглите по-долу от образци и документи 
  8. При необходимост се изискват и други документи.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

След като бъде установено, че имота не е държавна собственост, областният управител издава заповед, с която нарежда имотът да бъде отписан от актовите книги за държавна собственост и да бъде върнат на собственика.

Когато областният управител установи, че няма достатъчно доказателства за наличие на някое от условията за отписване от актовите книги или собственикът не може да докаже по безспорен начин правото си на собственост, той издава заповед за отказ от отписване.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

 

образци и документи
Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за юридическо лице
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018