ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
2388/ОА1-05 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
правно основаниечл. 72 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Заявление от ръководителя на предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон или от ръководителя на ведомството
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

Посочете кода по БУЛСТАТ в заявлението.

необходими документи

I. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв.м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинската служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд.

ІІ. Декларация по чл. 313 от НК 
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

III. Пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице.

В зависимост от вида на исканата актуализация се изискват и следните документи:

IV. Строителни книжа:

  1. Кадастрално заснемане, одобрено от агенция по кадастъра, с легенда на сградите, както следва: наименование; застроена площ на сградите в кв. м; етажност; вид на конструкцията; година на построяване;

  2. Одобрен архитектурен проект или заснемане /разпределение, вертикален разрез, фасади/;

  3. Строително разрешение;

  4. Протокол образец 16 или разрешение за ползване за приемане на обекта.

V. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

VI. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, което заявява искането си за актуализация на акт за държавна собственост: за държавното юридическо лице - нормативния или поднормативния акт за създаването му; за предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ - решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние от фирмено отделение на съда.

VII. Писмени доказателства:

  1. Правният акт, по силата на който имотите са предоставени на държавните юридически лица или са включени в капитала на предприятията по чл. 62 ал. 3 от ТЗ;

  2. Други.

VIII. Данъчна оценка на имота.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения
  1. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за поправка на АДС.
  2. Актът за поправка се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд. (чл. 72, ал. 2 от ЗДС)
  3. Копие от актуализирания акт се изпраща на заявителя.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за отразяване на промени в обстоятелствата върху съставен акт за държавна собственост
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018